Biểu mẫu nội bộ

Quy trình của BP. Tài chính kế toán. Xem tại đây

Biểu mẫu của BP. Tài chính kế toán: 

1. BM01: Kế hoạch tài chính tháng

2. BM02: Tạm ứng

3. BM03: Hoàn ứng

4. BM04: Thanh toán

5. BM05: Tạm ứng lương

6. BM06: Nộp tiền

Download